کتابخانه

کتاب Epoxy Composites: Impact Resistance and Flame Retardancy

کتاب Epoxy Composites: Impact Resistance and Flame Retardancy

A composite is defined as a combination of two or more materials with a distinguishable interface. The oldest man-made composite is concrete, which is associated with a macrolevel reinforcement. The urge to improve the properties of composite materials, has prompted material scientists to investigate composites with lower and lower reinforcement size, leading to the development of microcomposites and the recent trend in composite research is nanocomposites (with nanometer scale reinforcements). On the basis of the nature of the matrices, composites can be classified into four major categories: polymer matrix composite (PMC), metal matrix composite (MMC), ceramic matrix composite (CMC) and carbon matrix composite or carbon carbon composites. PMC can be processed at a much lower temperature, compared to MMC and CMC. Depending on the types of polymer matrices, PMC are classified as thermosetting composites and thermoplastic composites. In the present review, thermosetting composites with epoxy matrices will be discussed in detail.

منبع: amazon

نام کتاب:

Epoxy Composites: Impact Resistance and Flame Retardancy

نویسندگان:

 Debdatta Ratna

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *