جهت شرکت در دوره‌ها با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۷۸۷۱۵۸ یا ۰۹۱۹۳۴۶۱۲۰۲  تماس حاصل فرمایید.

دوره مقدماتی آموزش طراحی قالب تزریق پلاستیک با نرم افزار Solidworks

شروع کار با Solidworks

آشنایی با محیط کاری Solidworks

ترسیم خط با استفاده از دستور Line

روش های مختلف ترسیم دایره (Circle)

ایجاد کمان با استفاده از Arc

ترسیم چند ضلعی Polygon

ایجاد منحنی های نرم Spline

ترسیم بیضی Ellipse

ایجاد ترسیمه به شکل متن Text

رسم مستطیل، متوازی الاضلاع و شیار (Rectangle – Parallelogram)

گرد کردن و پخ زدن ترسیم ها  Sketch Fillet – Chamfer

حذف کردن قسمت های اضافی ترسیم ها Trim Entities

امتداد ترسیم ها  Extend

تبدیل دستور  Convert Entities

جابجا سازی دستور  Offset Entities

ایجاد قرینه و کپی از ترسیم ها  Mirror – Copy

کپی خطی ترسیم ها Linear Sketch Pattern

کپی دایره ای ترسیم Circular Pattern

جابجا کردن با استفاده از دستور  Move

چرخاندن و تغییر مقیاس  Rotate – Scale

بررسی سایر روش های اندازه گذاری ترسیمه ها

کار با ماوس و مشاهده مدل در محیط گرافیکی

اعمال قیدهای هندسی به خط ها  (Vertical – Horizontal – Perpendicular – Parallel)

قید گذاری دایره و کمان  (Coradial – Concentric – Tangent)

مقید کردن کامل ترسیمه ها Fully Defined

تبدیل ترسیمه به مدل سه بعدی با دستور  Extrude

ایجاد حفره در مدل با استفاده از  Cut Extrude

مدلسازی حجم مدور با استفاده از  Revolve

ایجاد برش مدور   (Cut Revolve)

مدلسازی با استفاده از پیمودن مسیر توسط ترسیمه  Sweep

اجرای دستور Cut Sweep

مدلسازی با استفاده از عبور حجم از سطح مقطع مشخص (boundary) و (Loft)

گرد کردن لبه ها و سطوح با استفاده از دستور Fillet

ایجاد پخ با استفاده از دستور  Chamfer

تکرار اشیاء در راستای سه بعدی (Linear Pattern)

تکرار اشیاء در راستای دایروی  (Circular Pattern)

ایجاد قرینه با استفاده از دستور  Mirror

دستورایجاد تیغه تقویتی   (Rib)

شیبدار کردن سطوح با استفاده از  Draft

تبدیل مدل تو پر به مدل ضخامت دار   (Shell)

ایجاد سوراخ با استفاده از دستور Hole wizard

ایجاد رزوه روی لبه های دایره ای با استفاده از دستور  Thread

ایجاد صفحه کاری جدید با استفاده از دستور Plane

ایجاد محور با استفاده از دستور Axis

ایجاد منحنی با استفاده از Composite Curve و Projected Curve

ایجاد منحنی با استفاده از عبور از نقاطی در فضا (Curve Throuh xyz points)

ایجاد منحنی فنری با استفاده از Helix

ایجاد منحنی مارپیچ

اندازه گیری پارامتر ها با استفاده از دستور Measure

تعیین جنس ماده تشکیل دهنده مدل Material

تغییر رنگ و نحوه نمایش مدل سه بعدی

مونتاژ قطعات در محیط Assembly Design

وارد شدن به محیط Assembly  و اجرای دستور  move components

قیدگذاری با اجرای دستور Mate

 

مهلت ثبت نام: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

شروع دوره: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

زمان دوره: ۶۰ ساعت

هزینه دوره: ۴۰۰ هزار تومان

گواهی پایان دوره: صادر می‌شود

برنامه زمانی: متعاقباً اعلام میگردد

مکان دوره: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران